همه میدانیم که تابستان گرانترین زمان بری پرواز هست یا ایامی مثل عید نوروز می تواند نرخ بلیط هواپیما دیوانه وار گران شود پس برای خرید بلیط هواپیما در این زمانها زود تر اقدام کنید و برنامه ریزیهای خوب انجام دهید